Hoitotakuu ja odotusajat

Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Terveydenhuollon odotusajat

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.
• Kuntalaisen on saatava arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys terveyskeskukseen tai sinne on voitava mennä käymään.
• Kuntalaisen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
• Tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.
• Suun terveydenhoidossa kolmen kuukauden aika voidaan ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta (yhteensä odotusaika kuusi kuukautta).

Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Kunnan tulee julkaista tiedot odotusajoista neljän kuukauden välein. Tilanne joulukuu 2022:

Yhteydensaanti arkisin klo 8–16
Yhteyden saanti saman päivän aikana toteutuu sekä Mänttä-Vilppulassa että Juupajoella. Keskimääräinen jonotusaika puhelimessa lääkärin vastaanoton ajanvaraukseen oli 3 minuuttia 43 sekuntia. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa oli 8 minuuttia 55 sekuntia.

Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella on käytössä keskitetty ajanvarauspuhelin lääkärin vastaanotolle sekä omansa suun terveydenhuoltoon. Molemmissa on takaisinsoittojärjestelmä.

Hoidon tarpeen arviointi
Hoidon tarpeen arviointi kolmen vuorokauden kuluessa toteutuu.

Hoidon tarpeen arviointi vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa tapahtuu puhelimessa ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä ammattihenkilön toimesta.

Hoitoon pääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa
Hoitoon pääsy kolmen kuukauden kuluessa toteutuu.

Terveysasemilla mitataan lääkärin ja sairaanhoitajan ajanvarausaikojen jonoja laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä (T3-aika).

Joulukuussa T3-aika (mediaani) lääkärille oli Mänttä-Vilppulassa 32,3 päivää ja Juupajoella 24,3 päivää. Sairaanhoitajille T3-aika (mediaani) oli Mänttä-Vilppulassa 2,5 päivää ja Juupajoella 8,5 päivää.

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa
Hoitoon pääsy viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toteutuu.

Suun terveydenhuollossa mitataan hammaslääkärien ja suuhygienistien ajanvarausaikojen jonoja laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä (T3-aika).

Joulukuussa Mänttä-Vilppulassa T3-aika (mediaani) hammaslääkärille oli 42 päivää ja suuhygienistille 16,4 päivää. Juupajoella T3-aika (mediaani) hammaslääkärille oli 42 päivää ja suuhygienistille 33 päivää.

Sosiaalihuollon odotusajat

Kunnan on järjestettävä sosiaalihuoltolaissa säädetyt palvelut kunnan asukkaille määräaikojen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluja ja laitoshoitoa on järjestettävä myös kunnassa tilapäisesti oleskeleville. Kaikissa kiireellisissä tapauksissa toimitaan heti.
• Vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Vammaispalvelulain lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.
• Lastensuojelun tarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
• Toimeentulotukiasiakkaan on päästävä sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan puheille viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän on sitä pyytänyt.

Ikäihmisten palvelut

Kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat heinäkuu - joulukuu 2022

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut • Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon palvelujen toteutumiseen on ollut keskimäärin 1–2 arkipäivää.
• Kiireellinen kotihoito on aloitettu 0–2 päivän aikana, kun yhteydenotto on vastaanotettu.
• Myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut 1–2 arkipäivää.
• Myönnetyn kauppapalvelun odotusaika on ollut 1–2 arkipäivää.
• Myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut 1–3 arkipäivää.

Omaishoidon tuki
• Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 4 viikkoa.
• Omaishoidontuen maksatus ja omaishoidon vapaajärjestelyt käynnistyvät hakemusta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Palveluasuminen
odotusajat

Ympärivuorokautinen palveluasuminen (Sarahelmi, Sarapiha, Punatulkku, Juupakoti)
Odotusaika2